Vraag een gratis proefles aan of kom een keer gratis proefspelen!

Gedragscode begeleiders & leden vereniging

Een veilige omgeving

Gedragscode

BC Flevoland acht de veiligheid van (minderjarige) sporters, van groot belang. Deze code heeft tot doel grenzen aan te geven tussen trainer / coach / begeleiders, hierna genoemde begeleider, en de (minderjarige) sporter.

Met name kinderen en jongeren (hierna minderjarigen genoemd) vormen een kwetsbare groep. In de vereniging zijn grenzen in het contact tussen begeleider, en minderjarigen niet altijd eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Toch kunnen we een duidelijke algemene grens benoemen: elk gedrag dat schadelijk kan zijn voor een (minderjarige) sporter is ontoelaatbaar. Dat betreft verbaal en lichamelijk geweld naar (minderjarige) sporters, (machts-) misbruik van (minderjarige) sporters en seksuele handelingen en contacten tussen (jong) volwassen begeleiders en minderjarigen en grensoverschrijdend gedrag (zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie) van begeleiders naar (minderjarige) sporters.

Veiligheid voorop

Binnen onze vereniging moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Plezier hebben en kunnen vertrouwen op de mensen waar je mee omgaat is van groot belang. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor. Dat betekent dat ieder zich aan de gedragsregels houdt. Het betekent ook dat we signalen of vermoedens dat gedragsregels worden geschonden, serieus nemen en bespreken.

Wanneer je als begeleider bij BC Flevoland komt werken vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Daarnaast dien je een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen.

Gedragsregels voor leden van de vereniging

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de (minderjarige) sporter zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de (minderjarige) sporter te bejegenen op een wijze die de (minderjarige) sporter in zijn of haar waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de (minderjarige) sporter dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van verbaal en lichamelijk geweld.
 5. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-) misbruik of intimidatie.
 6. De begeleider onthoudt zich van:
  1. elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als grensoverschrijdend gedrag.
  2. elke vorm van seksuele intimidatie richting (minderjarige) sporters.
 7. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met (minderjarige) sporters en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de (minderjarige) sporter naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de (minderjarige) sporter is betrokken, wordt nageleefd.
 9. Indien de begeleider gedrag signaleert bij:
  1. o.a.  andere begeleiders, dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. (vertrouwenspersoon).
  2. een (minderjarige) sporter afwijkend gedrag signaleert dat vermoedelijk wijst op gedrag van een begeleider dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. (vertrouwenspersoon).
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

 De gedragscode is opgesteld door het bestuur van BC Flevoland. Als u vragen of opmerkingen over de gedragscode hebt, kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur@bcflevoland.nl.

 

Stel je vraag!

Neem contact met ons op!

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact met ons opnemen. Jouw e-mail wordt verstuurd naar het bestuur. Liever een e-mail direct naar de juiste persoon versturen? Kijk dan op de pagina Bestuur & commissies.
.

Contactformulier

Sponsors

Ga een sportieve samenwerking aan!

BC Flevoland heeft belang bij sponsors om badminton betaalbaar te kunnen aanbieden aan bestaande en nieuwe leden en is daarom blij met haar sponsoren!

HIT4US logo

Ken of heb je een bedrijf dat een sportieve uitdaging niet uit de weg gaat? Denk er dan eens aan om ons te sponsoren!

Ontdek de vele manieren waarop BC Flevoland jouw bedrijf onder de aandacht kan brengen. De mogelijkheden zijn eindeloos: van reclame op het verenigingsshirt tot de website en van social media tot aan reclame op grote toernooien.

Meer weten over alle mogelijkheden? Neem dan snel contact met ons op!

Logo Impala - Independent Music Companies Association
HIT4US logo
Logo WIN - Worldwide Independent Network
HIT4US logo
Logo Impala - Independent Music Companies Association
HIT4US logo
Logo WIN - Worldwide Independent Network